درباره ما

درباره پارس طعم آرا

پس از کسب سال‌ها تجربه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻃﻌﻢ‌ آرا در ﺳﺎل 1392 ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰرهای صنایع غذایی به خصوص استابلایزرﻫﺎی ﮔﻮشتی و صنایع تبدیلی، رسماً آغاز به کار کرد. این شرکت در حال حاضر در زمینه مواد اولیه صنایع گوشتی و لبنی مشغول فعالیت است. بنابراین تجربه کافی و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، سبب شد تا همواره مشتریان، با اعتماد کامل به خرید از ما ترغیب شوند.

ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان پارس طعم آرا در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ تا در گذر زمان با توجه به نیاز مشتریان ﺗﮏ ﻃﻌﻢ‌ﻫﺎی ﭘﻮدری و اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰرﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را تأﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از تأﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در صنایع ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

درباره ما